Algemene voorwaarden

Definities:

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Sobriquet een schriftelijke opdracht verstrekt tot het tegen betaling uitvoeren van werkzaamheden, oftewel de opdrachtgever.

Sobriquet: Sobriquet cv, oftewel de opdrachtnemer. Sobriquet is gevestigd aan het Rapenburg 8, 2311 EV in Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52030415.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sobriquet. Het is mogelijk om af te wijken van de algemene voorwaarden, maar alleen wanneer de klant en Sobriquet dit specifiek vastleggen in de overeenkomst van opdracht.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst
 
 1. Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Sobriquet zijn vrijblijvend.
 2. Sobriquet heeft het recht om prijsopgaven en termijnen te herroepen als Sobriquet de opdracht vóór het uitbrengen van de prijsopgave nog niet volledig kan inschatten.
 3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant of, als geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke aanvaarding van de prijsopgave per e-mail of anderszins.
 4. Bij het aanvaarden van de opdracht gaat de klant tevens akkoord met de voorliggende algemene voorwaarden, die gelijktijdig met het uitbrengen van de offerte of de prijsopgave zijn overhandigd, toegestuurd per post of e-mail of anderszins.
 5. Sobriquet mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Sobriquet heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Sobriquet zijn verstrekt.

Artikel 3 - Verplichtingen van Sobriquet
 
 1. Sobriquet zal bij de opdracht zo zorgvuldig mogelijk werken en de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Sobriquet is verplicht tot geheimhouding tegenover andere personen van alle informatie met betrekking tot de overeenkomst en gegevens van de klant, ook na beëindiging van de overeenkomst.
 3. Lid 1 en 2 zijn tevens van toepassing op eventuele derden die Sobriquet inschakelt.

Artikel 4 - Verplichtingen van de klant
 
 1. De klant is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht. De klant verschaft steeds tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Indien Sobriquet producten op basis van aanwijzingen van de klant vervaardigt, staat de klant ervoor in dat daardoor geen rechten van derden worden geschonden.
 3. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Sobriquet staat, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Sobriquet leiden.
 4. Brengt de klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de opdracht aan die niet van geringe aard zijn? Dan is Sobriquet gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 5. Indien een opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 
Artikel 5 - Behandeling van de opdracht
 
 1. Alle opdrachten worden door Sobriquet aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van artikel 7:404 BW (uitvoering door een bepaald persoon) en artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid).
 2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Sobriquet behoudt het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.
 
Artikel 6 - Inschakelen van derden

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Sobriquet het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Dit is niet van invloed op de verantwoordelijkheid van Sobriquet voor de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 
Artikel 7 - Levering
 
 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending oftewel het moment van de terpostbezorging of het moment van verzending per e-mail.
 2. Als een leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en Sobriquet verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, dan moet Sobriquet de klant daar zo snel mogelijk over informeren.
 3. Als de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn Sobriquet is toe te rekenen en levering niet alsnog kan plaatsvinden omdat de klant daar niet op kan wachten, dan is de klant gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Sobriquet is dan niet gehouden tot enige schadevergoeding en laat onverlet dat de klant alsnog tot betaling dient over te gaan van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
 
Artikel 8 - Tarieven en betaling
 
 1. Sobriquet acht het van groot belang dat de klant vooraf duidelijke en volledige informatie ontvangt over de kosten van de werkzaamheden en wil voorkomen dat er achteraf onaangename verrassingen zijn.
 2. De klant ontvangt alle tarieven in een prijsopgave. Als de klant akkoord gaat met de prijsopgave, dan geeft de klant daarmee toestemming aan Sobriquet om met de opdracht te starten. Alle tarieven zijn exclusief btw tenzij anders is overeengekomen.
 3. De overeengekomen tarieven voor teksten zijn inclusief twee feedbackrondes waarin de klant de mogelijkheid krijgt om te reageren op de concepttekst en de tekst kan worden bijgesteld.
 4. De betalingstermijn voor een factuur bedraagt 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. De betaling dient plaats te vinden op de wijze die in de factuur staat aangegeven.
 5. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd een rente van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum, en alle kosten die Sobriquet moet maken om zijn vordering te incasseren. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00 per factuur.
 6. Deze buitengerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd indien Sobriquet de vordering op de klant in eigen beheer incasseert.
 7. Daarnaast is Sobriquet zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten en de stukken die hem in verband met de behandeling van de opdracht zijn toevertrouwd, onder zich te houden. Dit tot het moment dat de klant alle aan Sobriquet verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 
Artikel 9 - Geschillen
 
 1. De klant dient klachten over de geleverde werkzaamheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Sobriquet kenbaar te maken.
 2. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Als de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin de klant een verschoonbare reden heeft om deze termijn te overschrijden. Het is ter beoordeling van Sobriquet of hiervan sprake is.
 4. Als een klacht door Sobriquet als gegrond wordt beoordeeld, heeft Sobriquet de gelegenheid om het geleverde te herstellen binnen een redelijke termijn. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen onderling andere afspraken over de afhandeling worden gemaakt zoals bijvoorbeeld een reductie op de kosten.
 
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
 
 1. Iedere aansprakelijkheid van Sobriquet voor schade die aantoonbaar voortvloeit uit of direct verband houdt met enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het factuurbedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. Dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft Sobriquet van iedere aansprakelijkheid.
 3. De in de lid 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sobriquet.
 4. Sobriquet is niet aansprakelijk voor gedragingen van door haar ingeschakelde derden. Artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 5. De klant vrijwaart Sobriquet tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
 6. De klant vrijwaart Sobriquet tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 11 - Ontbinding en overmacht
 
 1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of in het geval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Sobriquet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Sobriquet kan in dat geval onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 2. Indien Sobriquet door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Sobriquet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Sobriquet geen invloed kan uitoefenen.
 3. Indien Sobriquet ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt Sobriquet wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.
 
Artikel 12 - Auteursrecht
 
 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Sobriquet vervaardigde teksten en vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Sobriquet met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.
 2. Sobriquet behoudt zich het auteursrecht voor op ideeën, strategische concepten en teksten bij een offerte of oriënterend gesprek. Dit geldt ook voor stijlgidsen, schrijfhandleidingen en adviesdocumenten die tijdens en na afloop van de opdracht door Sobriquet aan de klant geleverd worden.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de klant en Sobriquet wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is uitsluitend bevoegd van geschillen met betrekking tot de overeenkomst kennis te nemen.
 
Laatst herzien: maart 2022

Download hier onze algemene voorwaarden